CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
   | pravni vidik 
   | usklajevanje
   | terminologija
   | korpus
   | struktura corpus in terminoloske banke

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvescanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

HOME | project

Legal Language Harmonisation System for Environment and Spatial Planning within the Multilingual Alps (LexALP) je triletni projekt, ki ga izvaja interdisciplinarna mednarodna ekipa in podpirajo nadnacionalne, nacionalne in lokalne javne ustanove.

Koncni cilj projekta LexALP je uskladiti francosko, nemsko, italijansko in slovensko pravno terminologijo Alpske konvencije na podrocju prostorskega nacrtovanja in trajnostnega razvoja, hkrati ponuditi vsem, ki so vkljuceni v cezmejno komunikacijo na spletu dostopen pripomocek ter s tem zagotoviti jasnost in doslednost v rabi stirijezicne terminologije v nadnacionalni komunikaciji v alpskem obmocju.

Projekt zeli pospesiti tudi mednarodno sodelovanje med vsemi alpskimi drzavami, da bi se s tem zagotovil uravnotezen socialni, gospodarski in kulturni razvoj v Alpah.

Natancnejse informacije o projektu s pravnegaterminoloskega in racunalniskega vidika najdete na posebnih straneh.

 

last modified Feb 09, 2009 by EURAC